به بیمارستان SCHROBENHAUSEN (+49 8252 94348)

به بیمارستان SCHROBENHAUSEN

خوش امدبد

ما در این بیمارستان شما را با تمام امکانات در مورد بیماریتان وعمل جراحی ونحوه ادامه معالجات ومخصوصا گفتگوی قبل از عمل برای اگاهی وروشن شدن شما که خیلی مهم است به زبان کشورتان باشما صحبت می کنیم تا شما بتوانید بدون نگرانی وبا اگاهی تمام تصمیم بگیرید.

شما میتوانید در وقت اداری با شماره ۰۸۲۵۲۸۴۰ از صبح تا ۴ بعدازظهر تلفنی تماس حاصل نمایید یا نام وتاریخ تولد وشماره تلفنتان را بگذارید ما روز بعد با زبان خودتان به شما تلفن می کنیم .

در موقع اضطراری می توانید با شماره ۱۱۲ تماس حاصل نمایید

+49 8252 94348

Views: 42